Privacy- en Cookiebeleid

De volledige privacy- en cookieverklaring Willemijn Sas Onderwijs & Ontwikkeling is op te vragen door een email te sturen naar info@willemijnsas.nl

 

Privacy- en cookieverklaring Willemijn Sas Onderwijs & Ontwikkeling

 

In deze privacy- en cookieverklaring geeft Willemijn Sas Onderwijs & Ontwikkeling, hierna te noemen Willemijn Sas, uiting aan haar privacy- en cookiebeleid, om u duidelijk te maken dat Willemijn Sas de privacy van alle persoonsgegevens komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door Willemijn Sas verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden door Willemijn Sas verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerkt Willemijn Sas uw naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie. Willemijn Sas bewaart deze gegevens zolang als nodig om haar diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigt Willemijn Sas deze, tenzij wettelijk verplicht deze langer te bewaren.

 

Cookies

Willemijn Sas maakt gebruik van cookies, echter alleen van functionele cookies. Een functionele cookie is een cookie die strikt noodzakelijk is voor de diensten van deze website en geen persoonsgegevens van bezoekers vastlegt. Voor deze functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd en vallen dus ook buiten de cookiewet.

 

Contactformulier
Met het contactformulier en aanmeldformulieren kunt u Willemijn Sas vragen stellen en aanvragen doen. Hiervoor wordt uw naam, en e-mailadres gebruikt. Willemijn Sas gebruikt deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Deze informatie wordt bewaart totdat Willemijn Sas zeker weet dat u tevreden bent met de reactie. Willemijn Sas bewaart uw gegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Willemijn Sas verstrekt uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als dat wettelijk verplicht is. Willemijn Sas meldt u vooraf welke andere bedrijven uw gegevens krijgen.

 

Verwerkersovereenkomst

Willemijn Sas heeft tevens kennis van persoonsgegevens die zij van derden krijgen uit hoofde van haar functie en de aard van haar bedrijfsvoering. Willemijn Sas heeft daarvoor een verwerkersovereenkomst met die derde partijen afgesloten. In die verwerkersovereenkomst staan welke persoonsgegevens Willemijn Sas verwerkt.

 

Social media button

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk Linkedin. Deze knop worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Linkedin zelf. Deze knop worden actief indien u daarop klikt.

Leest u de privacyverklaring van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Beveiliging

Willemijn Sas neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt Willemijn Sas dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Willemijn Sas treft onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
dataopslag binnen de EU.
Willemijn Sas werkt zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

 

Inzage, correcte en verzet

Gebruikers van deze website hebben de mogelijkheid om hun gegevens in te zien, een correcte van de gegevens te verlangen, uitleg te krijgen over de gegevens, het laten verwijderen van oude gegevens, intrekken van de toestemming en bezwaar maken tegen bepaald gebruik. Stuurt u daarvoor een email naar: info@willemijnsas.nl

 

Minderjarige

Willemijn Sas doet haar uiterste best om geen gegevens van minderjarige onder de zestien jaar te verwerken anders dan na toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Mocht dat onverhoopt toch gebeurd zijn, neem dan contact op met Willemijn Sas zodat Willemijn Sas de gegevens kan wissen.

 

Overeenstemming privacybeleid

Wanneer u vindt dat Willemijn Sas niet in overeenstemming handelt met haar privacybeleid, of u heeft er een vraag over, dan kunt u contact opnemen met Willemijn Sas. Dit kan door een email te sturen naar het volgende e-mailadres: info@willemijnsas.nl

 

Aangepast

Deze privacyverklaring kan worden herzien en aangepast. Deze eventuele wijzigingen plaatst Willemijn Sas ter kennisgeving op deze pagina. Als u bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, dient u het gebruik van de website te staken. Doorgaand gebruik van de website na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geven aan dat u de wijzigingen bekrachtigt en ermee instemt door het nieuwe privacybeleid te zijn gebonden.