Disclaimer

Disclaimer Willemijn Sas Onderwijs & Ontwikkeling

 

Willemijn Sas Onderwijs & Ontwikkeling verleent u toegang tot deze website. Echter het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Willemijn Sas Onderwijs & Ontwikkeling aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Alsmede voor het niet foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Willemijn Sas Onderwijs & Ontwikkeling kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Willemijn Sas Onderwijs & Ontwikkeling sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

 

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Willemijn Sas Onderwijs & Ontwikkeling behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie en software, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logos, handelsmerken, grafisch materiaal en computerprogramma’s. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen, te verkopen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Willemijn Sas Onderwijs & Ontwikkeling.

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijst Willemijn Sas Onderwijs & Ontwikkeling u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Willemijn Sas Onderwijs & Ontwikkeling heeft dat gedaan voor uw gerief. Bent u echter van mening dat op deze andere site onrechtmatig wordt gehandeld neemt u dan contact op met Willemijn Sas Onderwijs & Ontwikkeling. Dit kan door een email te sturen naar het volgende e-mailadres: info@willemijnsas.nl

 

Willemijn Sas Onderwijs & Ontwikkeling behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen.